Zoltána Fábryho 1, 079 01, skola@gymkap.svcmi.sk

Gymnázium - Gimnázium  Veľké Kapušany

Kontaktné údaje školy – Az iskola elérhetőségei
       
  Názov školy – Az  iskola neve :   Gymnázium-Gimnázium
  Adresa školy – Az iskola címe:   Zoltána Fábryho 1, 079 01 Veľké Kapušany
  Telefónne číslo – Telefonszám :   056/6286251,    056/6382886
  Faxové číslo - Faxszám:   056/6286251
  Internetová adresa - Internetcím:   www.gvk.sk   www.gymvk.edu.sk
  Email:   skola@gymkap.svcmi.sk
  Zriaďovateľ školy - Fenntartó:   Úrad Košického samosprávneho kraja - OŠ
Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice (056/7268261)
  Riaditeľ školy - Igazgató:   PhDr. Judita Lecková  056/6286251    0915/103007
  Zástupca riaditeľa – Igazgató helyettes:   Mišľan Ľudovít PhD.  056/6286251   
  Predseda rady školy – Az iskolatanács elnöke:   Ľudmila Rebrešová

 

 Škola Aktuality Kontakty História Pedagogický zbor Rada školy Triedy Partnerská škola Školský poriadok Fotogaléria Organizácia šk.roka Žiacka školská rada

Dokumenty Faktúry Zmluvy Objednávky Prieskumy Hodnotiaca správa Ročenky

 Vzdelanie Maturita Prijímacie skúšky Štúdium Elektronická žiacka knižka Ročenky

 Aktivity  Uskutočnené akcie