Monthly Archive: máj 2020

Kritériá pre prijímacie konanie

Študijný odbor: 7902 J  gymnázium Druh štúdia: denné štvorročné štúdium Počet otváraných tried: 1 trieda s vyuč. jazykom slovenským  – 17 žiakov 1 trieda s vyuč. jazykom maďarským  – 17 žiakov Forma prijímacej skúšky: Administratívna...

Postup do vyššieho ročníka – informácia pre študentov

1. V čase mimoriadnej situácie – vo výnimočných prípadoch škola pred postupom do vyššieho ročníka zrealizuje komisionálne preskúšanie tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za...