Dokumenty

Zámer na prenájom nebytového priestoru

5.12.2017

      Zámer na prenájom nebytového priestoruGymnázium – Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ponúka na prenájom časť spoločného priestoru o výmere 1 m2 na umiestnenie predajného automatu vo vestibule budovy školy Gymnázium – Gimnázium na ulici Zoltána Fábryho 1 vo Veľkých Kapušanoch (budova so súpisným č. 93 na pozemku registra C KN parc. č. 1731/10, katastrálne územie Veľké Kapušany, vedený Okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor, v LV č. 5309), na dobu neurčitú za minimálne nájomné vo výške 150,00 €/1 ks automatu za jeden kalendárny rok. Prenajímateľ je neplatiteľ DPH.
     Úhrada služby spojenej s užívaním predmetu nájmu je vo výške 50,00 €/1 ks automatu za rok a nie je súčasťou nájomného. Prenajatá časť spoločného priestoru môže byť užívaná len na umiestnenie samoobslužných automatov. Predmetom zámeru na priamy nájom má byť umiestnenie dvoch predajných samoobslužných automatov, a to:
– nápojový automat na teplé nápoje kombinujúci instantnú a zrnkovú kávu,
– desiatový automat s nápojmi.

Celý zámer – podrobnosti