História

gvk_budova-150x83V juhovýchodnej časti Slovenskej republiky neďaleko ukrajinských a maďarských  hraníc leží mestečko Veľké Kapušany s približne 10 000 obyvateľmi. Mesto je centrom Použia, ktoré do druhej svetovej vojny malo prevažne poľnohospodársky charakter. K výraznej zmene došlo v päťdesiatych rokoch v čase industrializácie tohto regiónu. Čoraz naliehavejšou otázkou pre tunajších obyvateľov sa stal prístup k vzdelaniu, a tak došlo k založeniu strednej školy poskytujúcej všeobecné vzdelanie. 

   Dejiny tejto školy sa  začali odvíjať na jar v roku 1957. V tomto období bolo mesto Veľké Kapušany okresným mestom v Prešovskom kraji. Vo väčšine okresných sídiel už v týchto rokoch pôsobili rôzne stredné školy, a tak myšlienka založiť ju aj v našom meste sa stretla s porozumením a podporou u vyšších školských orgánov. Bolo udelené dočasné povolenie na založenie strednej školy v meste. 1. septembra 1957 sa otvorili prvé ročníky budúcej strednej školy. Pri osemročnej základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským vznikla 9.trieda s počtom 42 žiakov. Pri osemročnej základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským vznikla 9.trieda s počtom 40 žiakov. Oficiálne tak vznikla vo Veľkých Kapušanoch pobočka Jedenásťročnej strednej školy v Michalovciach. Súčasne sa umožnilo doplniť si vzdelanie aj starším obyvateľom blízkeho okolia otvorením dvoch tried večerných s počtom 22 žiakov v každej triede.

   V školskom roku 1959/60 došlo k oficiálnemu odpojeniu sa od JSŠ v Michalovciach. Vznikla Jedenásťročná stredná škola vo Veľkých Kapušanoch. Prví maturanti ukončili štúdium v máji 1960. V triedach maturovalo 66 žiakov a 22 absolventov večerného štúdia. V januári 1961 došlo k inovácii školského systému. Na školy I. cyklu – deväťročné základné školy – nadväzujú školy II. cyklu – stredné všeobecnovzdelávacie školy, odborné školy a odborné učilištia. V nadväznosti na to sa triedy II. cyklu osamostatnili aj v našom meste, a tak vznikla Stredná všeobecnovzdelávacia škola vo Veľkých Kapušanoch. Jej prvým riaditeľom sa stal Ján Genco. Zameranie tried bolo prírodovedné.

   K výraznej zmene došlo v roku 1969, keď sa obnovilo štvorročné gymnaziálne vzdelanie. Na SVŠ vo Veľkých Kapušanoch vznikla prvá gymnaziálna trieda v školskom roku 1969/70, keď v prvom ročníku boli otvorené tri triedy, z nich jedna gymnaziálna s vyučovacím jazykom maďarským. Od školského roku 1971/72 sa každoročne  na škole otvárajú dve triedy štvorročného gymnaziálneho štúdia.

   Budova, ktorá dala domov jednej z najdôležitejších  inštitúcií poskytujúcej stredoškolské vzdelanie, bola v dezolátnom stave. V triedach bola nevyhovujúca drevená podlaha, okná zatekali a kúrilo sa v peciach drevom a uhlím. V roku 1976 riaditeľom školy sa stal Gustáv Albrecht. Vďaka novému vedeniu školy sa postupne všetko zmenilo. Pod vedením riaditeľa Gustáva Albrechta sa zrealizovala výstavba kotolne na zemný plyn, ktorá dodnes slúži k spokojnosti všetkých. Zabezpečila sa výmena podláh v triedach, boli vymenené okná na celej budove. Do rekonštrukčných prác sa zapojili aj rodičia vtedajších študentov a nemalou mierou prispeli i okolité závody ako EVO vo Vojanoch, Slovnaft vo Vojanoch a Tranzitný plynovod vo Veľkých Kapušanoch.

   V súlade so zásadami projektu Ďalší rozvoj československej výchovno – vzdelávacej sústavy sa v škole od školského roka 1981/82 postupne začali vyučovať odborné voliteľné predmety. Najskôr to boli základy poľnohospodárstva, od školského roka 1982/83 základy elektrotechniky a od školského roka 1987/88 základy technickej chémie. Hoci počas desať rokov vyučovania odborných predmetov v škole maturovalo vyše 100 absolventov, čím získali odborné vzdelanie, v školskom roku 1989/90 sa ukázalo, že záujem žiakov o tieto predmety je malý, väčšina z nich využila po „revolúcii“ možnosť posilniť hodiny cudzieho jazyka. Tak sa od školského roku 1990/91 odborné predmety vynechali z učebného plánu gymnázia.

   Začiatkom deväťdesiatych rokov došlo k zmene vo vedení školy. 1. júla 1991 riaditeľkou školy sa stala RNDr. Alžbeta Gécziová. S jej menom je spojená informatizácia gymnázia, zriadenie dvoch učební informatiky a zabezpečenie počítačovej techniky v celom objekte školy. Vo veľkej miere sa podieľala na príprave úspešných projektov. Jej zásluhou bol zavedený v školskom roku 2002/03 alternatívny učebný plán, ktorý ponúka žiakom perspektívnu možnosť výberu, rozvíja ich individuálne záujmy a talent. Počas jej 13-ročného pôsobenia bol vymenený kotol a boli zrekonštruované sociálne zariadenia v celej budove.

   Od 1.júla 2004 je riaditeľkou gymnázia PhDr. Judita Lecková. Školský rok 2004/05 sa niesol v zamení veľkých zmien v koncepčnej a legislatívnej oblasti. Bol poznamenaný prípravou a realizáciou nového modelu maturitných skúšok, ktorý pozitívne ovplyvňoval kvalitu výchovno – vzdelávacieho procesu. Medzi priority gymnázia naďalej patrí neustále zvyšovanie kvality školy, starostlivosť o talentovaných žiakov, vysoká zapojenosť do vedomostných súťaží, zviditeľňovanie školy a prehlbovanie spolupráce s rodičmi,  partnerskými a základnými školami, s podnikateľskými subjektmi a mestským zastupiteľstvom. V posledných rokoch boli v budove gymnázia uskutočnené účelové zmeny, ako je zriadenie čitárne, zmodernizovanie školskej jedálne, učebne výpočtovej techniky,  učebne anglického jazyka, plynofikácia malej telocvične, estetizácia interiéru. Všetky tieto úpravy prispeli ku skvalitneniu pracovnej atmosféry školy. 

   V súčasnosti má Gymnázium – Gimnázium vo Veľkých Kapušanoch  202 žiakov, 15–-členný pedagogický zbor a 6 hospodársko-prevádzkových pracovníkov. Vekový priemer   pedagogického kolektívu je pomerne nízky. Medzi 15 pedagógmi je 9 bývalých absolventov školy.

   Škola vstúpila v roku 2007 do jubilejného roka svojej 50-ročnej existencie. Napriek mnohým názvom a miestam pôsobenia nikdy nestratila zo zreteľa svoj hlavný cieľ a vykonávala si svoju každodennú prácu. Priekopníci, ktorí boli pri zrode školy, jej zostali verní až do dôchodku. Aj vďaka tejto vernosti dosahovala táto stredná škola významné úspechy, pozoruhodné výsledky. Do histórie školy sa zapísalo množstvo študentov s cennými vysokoškolskými diplomami a umiestneniami v rôznych súťažiach. Najúspešnejším študentom všetkých čias ostáva pre nás Valér Ješo, laureát bronzovej a striebornej medaily medzinárodnej chemickej olympiády. Spomedzi najmladších absolventov vysoko si ceníme Petra Bertu, viacnásobného víťaza krajského kola matematickej a fyzikálnej olympiády.

   Aj v súčasnosti máme nádejných olympionikov, medzi ktorých patria: Dávid Jáger v chémii, Petra Fleischerová a Peter Tóth v biológii. Úspechy zaznamenali aj naši recitátori. Anna Óváry sa stala víťazkou krajského kola súťaže v prednese maďarskej poézie a taktiež súťaže Pekná maďarská reč. Naše  gymnázium si vytvorilo svoju vlastnú, pozitívnu tvár a stalo sa známym nielen v blízkom okolí, ale aj mimo neho. Svojou mimoškolskou činnosťou sa stalo neoddeliteľnou súčasťou spoločenského života mesta a okolia. Jeho tradičné podujatia ako Imatrikulácia, Mikulášsky večierok, Deň súťaží, Deň otvorených dverí, študentské slávnosti, ale aj humanitárne aktivity Biela palička, Deň narcisov a Valentínska kvapka krvi svedčia o mimoriadne pestrom živote školy. Veľkokapušianske gymnázium si za svoju prvoradú úlohu vždy kládlo kvalitnú prípravu mladých ľudí  na vysokoškolské štúdium. Tomu bola podriadená celá výchovná a pedagogická činnosť. Potešiteľná je skutočnosť, že väčšina  absolventov sa po ukončení štúdií vracia späť do rodného kraja. Oblasť Použia takto získava čoraz viac vysokoškolsky vzdelaných mladých ľudí, ktorí sú úspešní na pracovnom trhu a zároveň sú aj lokálpatriotmi.