Kritériá pre prijímacie konanie na Gymnáziu – Gimnáziu vo Veľkých Kapušanoch  pre školský rok  2019/2020 – štvorročné štúdium

Kritériá prijímacieho konania boli prerokované na Pedagogickej rade dňa 27.1.2020 a schválené Radou školy 11.3.2020. TU si ich môžete pozrieť na stránke našej školy

riaditeľ školy

Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD.

            

Študijný odbor: 7902 J  gymnázium
Druh štúdia: denné štvorročné štúdium
Počet otváraných tried: 1 trieda s vyuč. jazykom slovenským – 17 žiakov
1 trieda s vyuč. jazykom maďarským – 17 žiakov
Termín prijímacej skúšky: 1.kolo prvý termín – 11.máj 2020(pondelok)
1 kolo druhý termín – 14.máj 2020(štvrtok)
  2. kolo 16.06.2020 (utorok)
Forma prijímacej skúšky: písomná  (test)
Obsah prijímacej skúšky: učivo z profilových predmetov podľa osnov základnej školy

You may also like...