Maturita

gvk_budova-150x83Maturita 2019

Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2018/2019 upravuje zákon č.245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška  č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách  v znení neskorších predpisov 

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutočnia 13. – 16.  marca 2019.

Časový harmonogram EČ a PFIČ MS

12.marec 2019/utorok slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
13.marec 2019/streda anglický jazyk
13.marec 2019/streda nemecký jazyk
13.marec 2019/streda francúzsky jazyk
14.marec 2019/štvrtok matematika
15. marec 2019/piatok maďarský jazyk a literatúra

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční  09. – 12. apríla 2019. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Maturita 2019 základné informácie (NUCEM)

Interná časť MS sa uskutoční v termíne   20 -23. máj 2019

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne  03. – 06. septembra 2019. Podrobné informácie o organizácii opravného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.  Zber dát o výsledkoch žiakov z PFIČ MS 2019 cez informačný systém pre EČ a PFIČ MS bude prebiehať v termíne od 13. mája 2019 do 14. júna 2019.

CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS
Slovenský jazyk a literatúra (SJL), maďarský jazyk a literatúra (MJL), 
Trvanie EČ MS: 100 minút
Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
Trvanie PFIČ MS: 150 minút
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou,
z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)
 Slovenský jazyk a slovenská literatúra (SJSL)
Trvanie EČ MS: 100 minút
Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou,
Obsah úloh: 24 úloh počúvanie s porozumením, 40 úloh čítanie s porozumením,
jazyk a literatúra
Trvanie PFIČ MS: 90 minút
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri štruktúrované témy s určenou
žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)
Anglický jazyk (AJB1), nemecký jazyk (NJB1), 
Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B1
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Trvanie EČ MS: 100 minút
Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
Trvanie PFIČ MS: 60 minút
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou
(jedno zadanie s určenou žánrovou formou)
Anglický jazyk (AJB2), nemecký jazyk (NJB2), 
Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B2
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Maturita 2019
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 8
Trvanie EČ MS: 120 minút
Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou
Trvanie PFIČ MS: 60 minút
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou
(jedno zadanie s určenou žánrovou formou)
Matematika (MAT)
Trvanie EČ MS: 150 minút
Formát úloh: 20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede
Podrobné špecifikácie testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ MS sú zverejnené

na www.nucem.sk v časti Maturita/Maturita 2019/Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS 2019.