Maturita

gvk_budova-150x83Maturita 2020

Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2019/2020 upravuje zákon č.245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška  č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách  v znení neskorších predpisov 

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutočnia 17. – 20.  marca 2020.

Časový harmonogram EČ a PFIČ MS

17.marec 2020/utorok slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
18.marec 2020/streda anglický jazyk
18.marec 2020/streda nemecký jazyk
18.marec 2020/streda francúzsky jazyk
19.marec 2020/štvrtok matematika
20. marec 2020/piatok slovenský jazyk a slovenská literatúra

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční  v termíne 31.marec – 03. apríl 2020.

Maturita 2020 základné informácie (NUCEM)

Interná časť MS sa uskutoční v termíne   18 -20 máj 2020

Špecifikácia testov  EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS