Maturita

gvk_budova-150x83Maturita 2018

Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2017/2018 upravuje zákon č.245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška  č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách  v znení vyhlášky č. 209/2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 318/2008 Z. z., vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení vyhlášky č. 269/2009 Z. z. a vyhlášky č. 208/2011 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška č. 319/2008 Z. z.

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutočnia 13. – 16.  marca 2018.

Časový harmonogram EČ a PFIČ MS

13.marec 2018/utorok slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
14.marec 2018/streda anglický jazyk
14.marec 2018/streda nemecký jazyk
14.marec 2018/streda francúzsky jazyk
15.marec 2018/štvrtok matematika
16. marec 2018/piatok maďarský jazyk a literatúra

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční  10. – 13. apríla 2018. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 26. marca 2018.

Maturita 2018 základné informácie (NUCEM)

Interná časť MS sa uskutoční v termíne   21 -24. máj 2018

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2018. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2018.