Návrat žiakov do škôl – Ministerstvo školstva

Od 11.01.2021 sa začne dištančné vyučovanie pre študentov nášho gymnázia.

Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 8. 2. 2021 slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre žiakov podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky. ODKAZ

Návrat do škôl od 0802.2021 – podrobnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje
  a) externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl a
  b) externá časť maturitnej skúšky.
 2. Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021
  sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom
  polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá
  31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.

Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu alebo pre slovné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch (napríklad ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 možno vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021;  konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.

You may also like...