GVK Blog

Oznam zákonným zástupcom a žiakom

     Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest),...

Kritériá pre prijímacie konanie

Študijný odbor: 7902 J  gymnázium Druh štúdia: denné štvorročné štúdium Počet otváraných tried: 1 trieda s vyuč. jazykom slovenským  – 17 žiakov 1 trieda s vyuč. jazykom maďarským  – 17 žiakov Forma prijímacej skúšky: Administratívna...

Postup do vyššieho ročníka – informácia pre študentov

1. V čase mimoriadnej situácie – vo výnimočných prípadoch škola pred postupom do vyššieho ročníka zrealizuje komisionálne preskúšanie tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za...

Linky pomoci

V čase, kedy je izolácia súčasťou nášho života  je oveľa viac dôležité ako inokedy, aby sme boli vnímaví voči akémukoľvek volaniu o pomoc.  Práve Vy môžete byť tí jediní, s ktorými sa dieťa spojí, dokonca...