Postup do vyššieho ročníka – informácia pre študentov

1. V čase mimoriadnej situácie – vo výnimočných prípadoch škola pred postupom do vyššieho ročníka zrealizuje komisionálne preskúšanie tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie sa uskutoční do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhodne pedagogická rada.
2. V čase mimoriadnej situácie žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, absolvujú do 31.8.2020 komisionálne skúšky.

You may also like...