Kritériá pre prijímacie konanie

Študijný odbor: 7902 J  gymnázium
Druh štúdia: denné štvorročné štúdium
Počet otváraných tried:

1 trieda s vyuč. jazykom slovenským  – 17 žiakov

1 trieda s vyuč. jazykom maďarským  – 17 žiakov

Forma prijímacej skúšky: Administratívna – na základe študijných výsledkov, prospechu  žiakov a ďalších kritérií

Termíny pre prijímacie konanie:

Do 07.05.2020 riaditeľstvo gymnázia  zverejní upravené kritériá pre prijímacie konanie,
Do 15.05.2020 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ alebo ju odošle poštou, resp. naskenovaním e-mailom na adresu školy
Do 19.05.2020 riaditeľ ZŠ odošle  prihlášku na gymnázium,
Do 29.05.2020 zverejnenie zoznamov o prijatí alebo neprijatí žiakov
Do 04.06.2020 uchádzač alebo jeho zákonný zástupca doručí škole potvrdenie o nastúpení na štúdium
      16.06.2020 2. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest do 1. ročníka
Do 25.06.2020 –  rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí účastníka 2. kola prijímacieho konania
Do 30.06.2020 zákonný zástupca žiaka, ktorý sa zúčastnil 2. kola doručí záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium
Do 01.07.2020 riaditeľ gymnázia oznámi OŠ KSK požadované informácie

Prijímacieho konania sa môžu zúčastniť

  •  žiaci, ktorí v školskom roku 2019/2020 navštevujú 9. ročník základnej školy
  • žiaci podľa zákona 245/2008 Z.z.

PRIJATIE ŽIAKA

Na základe  súčtu bodov:  za študijné výsledky + prospech + ďalšie kritériá.

1. ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:

1.1. Povinné predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5.(4 – x)(4-x), kde x je známka.

  • Slovenský jazyk a literatúra / Slovenský jazyk a slovenská literatúra
  • Matematika
  • Maďarský jazyk a literatúra /do triedy s vyučovacím jazykom maďarským/

1.2. Profilový predmet :

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3.(4 – x)(4-x), kde x je známka.

  • INF

2. PROSPECH

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 –výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne.

3.1. Predmetová olympiáda

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1.mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8.ročníku alebo 9.ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka ( ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

3.2. Športová súťaž alebo športová výkonnosť

Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa započítava do celkového hodnotenia.

3.3. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia.

Započítava sa najlepšie umiestnenie v najvyššom kole danej súťaže v uvedenom roku. Ak uchádzač riešil viac predmetových olympiád resp. súťaží, bude zohľadnený každý výsledok. Kópiu dokladu o úspešnosti overenú riaditeľom ZŠ alebo CVČ je potrebné priložiť k prihláške.

Úspešnosť v súťažiach BODY
Celoštátne kolo 1. – 3. miesto 15
Úspešnosť v celoštátnom kole 12
Krajské kolo 1. – 3. miesto 10
Krajské kolo 4. – 5. miesto 8
Okresné kolo 1. – 3. miesto 7
Okresné kolo 4. -5. miesto 6

4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť.

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 ďalšie kritériá.

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

Uchádzači o štúdium sa zoradia podľa dosiahnutého počtu bodov. Uchádzačom, ktorí sa umiestnia na 1.- 17.  mieste do triedy s vyučovacím jazykom slovenským a taktiež do triedy s vyučovacím jazykom maďarským, bude zaslané rozhodnutie o prijatí.

Kritériá prijímacieho konania boli prerokované a schválené Pedagogickou radou dňa 6.5.2020.

Celé kritériá pre prijímacie konanie na Gymnázium-Gimnázium  pre školský rok  2019/2020 – štvorročné štúdium – verzia PDF

You may also like...