Prijímacie skúšky

Kritériá pre prijímacie konanie na Gymnáziu-Gimnáziu vo Veľkých Kapušanoch 

na školský rok  2019/2020 – štvorročné štúdium   predbežné informácie

Študijný odbor: 7902 J  gymnázium
Druh štúdia: denné štvorročné štúdium
Počet otváraných tried: 1 trieda s vyuč. jazykom slovenským – 18 žiakov
1 trieda s vyuč. jazykom maďarským – 18 žiakov
Termín prijímacej skúšky: 1.kolo prvý termín – 13.máj 2019(pondelok)
1 kolo druhý termín – 16.máj 2019(štvrtok)
  2. kolo 18.06.2019 (utorok)
Forma prijímacej skúšky: písomná  (test)
Obsah prijímacej skúšky: učivo z profilových predmetov podľa osnov základnej školy
  1. Prijímacieho konania sa môžu zúčastniť:
  • žiaci, ktorí v školskom roku 2018/2019 navštevujú 9. ročník základnej školy
  • žiaci podľa zákona 245/2008 Z.z.

Prijímanie žiakov bez prijímacej skúšky:

Riaditeľka gymnázia rozhodne o prijatí žiakov bez prijímacej skúšky podľa § 65 ods. 3 a 4 zákona č. 245/2008 Z.z. Žiak bude prijatý   bez prijímacej skúšky, ak v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy dosiahne v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.

 

  1. Kritériá pre prijatie na štúdium

 2.1   Žiak bude prijatý na základe súčtu bodov:

a) za prijímacie skúšky

Na základe písomnej formy prijímacích skúšok:

V triede s vyučovacím jazykom slovenským z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, matematika.

V triede s vyučovacím jazykom maďarským z predmetov: maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk  a slovenská literatúra, matematika.

Za úspešné vykonanie písomnej prijímacej skúšky sa považuje dosiahnutie minimálne 20% maxima bodov v každom predmete.

Za každý predmet prijímacej skúšky môže žiak získať body v rozmedzí 0-100 bodov.

b) za celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka základnej školy

Za   každý predmet   celoslovenského   testovania  môže žiak  získať body v rozmedzí 0-100 bodov, pričom  1%  = 1bod.

c) za študijné výsledky v základnej škole

Žiakovi sa vypočítajú body za študijné výsledky na základe nasledujúceho vzorca:

  –100 x študijný priemer + 200

 (študijný   priemer predstavuje priemer  známok na konci 6., 7., 8. ročníka a prvého polroku    

  1. ročníka vypočítaných zo všetkých vyučovacích predmetov)

 

 2.2  V prípade rovnosti bodov výsledné poradie určujú nasledovné pomocné kritériá:

  • výsledky žiakov prijímacej skúšky z jednotlivých predmetov
  • vyšší počet bodov dosiahnutý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ
  • potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti žiaka (musí byť odovzdané spolu s prihláškou žiaka)

        Uchádzači o štúdium sa zoradia podľa dosiahnutého počtu bodov. Uchádzačom, ktorí sa umiestnia na 1.- 18.  mieste do triedy s vyučovacím jazykom slovenským a taktiež do triedy s vyučovacím jazykom maďarským, bude zaslané rozhodnutie o prijatí.

 

  1. Záverečné ustanovenia:

Priebeh prijímacieho konania  riadi a  usmerňuje prijímacia komisia menovaná riaditeľkou gymnázia. Prijímacia komisia zostaví konečné poradie úspešných uchádzačov a následne zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a na webovej stránke školy do troch  pracovných dní odo dňa konania prijímacej skúšky.

Riaditeľstvo gymnázia zašle zákonným zástupcom prijatých žiakov písomné rozhodnutie o prijatí na štúdium do prvého ročníka. Zároveň im bude oznámený aj termín konania zápisu prijatých uchádzačov. Ak sa uchádzač o štúdium na zápis nedostaví v uvedenom termíne, rozhodnutie, ktorým bol na štúdium prijatý je neplatné  a uvoľnené miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi, ktorý nasleduje v poradí uchádzačov neprijatými pre nedostatok miesta. Voči rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta je možné sa odvolať do 5 pracovných dní od jeho doručenia.

 

  1. Termíny pre prijímaciu skúšku:
Do 31.03.2019 riaditeľstvo gymnázia  zverejní  kritériá pre prijímacie skúšky,
Do 10.04.2019 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ,
Do 20.04.2019 riaditeľ ZŠ odošle  prihlášku na gymnázium,
Do 30.4.2019 riaditeľka   gymnázia   rozhodne   o prijatí bez prijímacej skúšky podľa § 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z.. Uchádzačom, ktorí nespĺňajú podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, pošle pozvánku na prijímaciu skúšku,
      13.5.2019 1.kolo -1. termín prvého kola  prijímacej skúšky,
      16.5.2019 1.kolo -2. termín prvého kola  prijímacej skúšky,
      18.6.2019 2.kolo prijímacej skúšky
Do   6.6.2019 zverejnenie rozhodnutia o konaní prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest do 1. ročníka,
      18.6.2019 2. kolo prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest do 1. ročníka
Do 24.6.2019 riaditeľka gymnázia uzavrie zápis prijatých uchádzačov.

Kritériá prijímacieho konania boli prerokované v Pedagogickej rade a Rade školy pri Gymnáziu.

 

Vo Veľkých Kapušanoch  február 2019                                                       PhDr. Judita Lecková

            riaditeľka školy