Prijímacie skúšky

Kritériá pre prijímacie konanie na Gymnáziu – Gimnáziu vo Veľkých Kapušanoch 

pre školský rok  2019/2020 – štvorročné štúdium 

Prijímacie konanie sa koná v súlade s §§ 62-68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov.

Študijný odbor: 7902 J  gymnázium
Druh štúdia: denné štvorročné štúdium
Počet otváraných tried: 1 trieda s vyuč. jazykom slovenským – 17 žiakov
1 trieda s vyuč. jazykom maďarským – 17 žiakov
Termín prijímacej skúšky: 1.kolo prvý termín – 11.máj 2020(pondelok)
1 kolo druhý termín – 14.máj 2020(štvrtok)
  2. kolo 16.06.2020 (utorok)
Forma prijímacej skúšky: písomná  (test)
Obsah prijímacej skúšky: učivo z profilových predmetov podľa osnov základnej školy
  1. Prijímacieho konania sa môžu zúčastniť:
  • žiaci, ktorí v školskom roku 2019/2020 navštevujú 9. ročník základnej školy
  • žiaci podľa zákona 245/2008 Z.z.

 Prijímanie žiakov bez prijímacej skúšky:

       Riaditeľ gymnázia rozhodne o prijatí žiakov bez prijímacej skúšky podľa § 65 ods. 3 a 4 zákona č. 245/2008 Z.z. Toto rozhodnutie odošle zákonným zástupcom žiaka najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok. Žiak bude prijatý bez prijímacej skúšky, ak v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy dosiahne v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%. 

  1. Kritériá pre prijatie na štúdium

     2.1   Žiak bude prijatý na základe súčtu bodov:

a) za prijímacie skúšky  na základe písomnej formy prijímacích skúšok:

     v triede s vyučovacím jazykom slovenským z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, matematika,

Test z profilového predmetu BODY maximálne
Slovenský jazyk a literatúra 30
Matematika 30

v triede s vyučovacím jazykom maďarským z predmetov: maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk  a slovenská literatúra, matematika.

Test z profilového predmetu BODY maximálne
Slovenský jazyk a slovenská literatúra 30
Maďarský jazyk a literatúra 30
Matematika 30

Za úspešné vykonanie písomnej prijímacej skúšky sa považuje dosiahnutie minimálne 40 % z celkového počtu bodov v každom predmete.

b) za celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka základnej školy

Za   každý predmet   celoslovenského   testovania  môže žiak  získať body v nasledujúcom rozmedzí:

Testovanie 9. roč. ZŠ T9 VJS
Percentuálna úspešnosť BODY
Slovenský jazyk   a literatúra Matematika
100 – 80 % 30 30
  79 – 80 % 25 25
  69 – 60 % 20 20
  59 – 50 % 15 15
  49 – 40 % 10 10
  39 – 30 % 5 5
menej ako  30 % 0 0

 

Testovanie 9. roč. ZŠ T9 VJM

Percentuálna úspešnosť BODY

Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Matematika Maďarský jazyk a literatúra
100 – 80 % 30 30 30
  79 – 80 % 25 25 25
  69 – 60 % 20 20 20
  59 – 50 % 15 15 15
  49 – 40 % 10 10 10
  39 – 30 % 5 5 5
menej ako  30 % 0 0 0

 c) za študijné výsledky v základnej škole

Žiakovi sa vypočítajú body za študijné výsledky tak, že prospech 1,00 bude započítaný 100 bodmi, prospech 3,00 a vyšší bude započítaný 0 bodmi. (Študijný   priemer predstavuje priemer  známok na konci 6., 7., 8. ročníka a prvého polroku 9. ročníka vypočítaných zo všetkých vyučovacích predmetov.)

 d) za umiestnenia v predmetových olympiádach a súťažiach

V siedmom, ôsmom a deviatom ročníku ZŠ môže žiak získať nasledujúci počet bodov:

Úspešnosť v súťažiach BODY
Celoštátne kolo 1.-3. miesto 15
Úspešnosť v celoštátnom kole 12
Krajské kolo 1.-3. miesto 10
Úspešnosť v krajskom kole   8
Okresné kolo 1.-3. miesto   7
Úspešnosť v okresnom kole   6

Započítava sa najlepšie umiestnenie v najvyššom kole danej súťaže v uvedenom roku.  Ak uchádzač riešil viac predmetových olympiád resp. súťaží bude zohľadnený každý výsledok. Kópiu dokladu o úspešnosti overenú riaditeľom ZŠ alebo CVČ je potrebné priložiť k prihláške.

 2.2  V prípade rovnosti bodov výsledné poradie určujú nasledovné pomocné kritériá:

  • potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti žiaka (musí byť odovzdané spolu s prihláškou žiaka)
  • výsledky žiakov prijímacej skúšky z jednotlivých predmetov
  • vyšší počet bodov dosiahnutý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ
  • umiestnenia v predmetových olympiádach a súťažiach

        Uchádzači o štúdium sa zoradia podľa dosiahnutého počtu bodov. Uchádzačom, ktorí sa umiestnia do triedy s vyučovacím jazykom slovenským a taktiež do triedy s vyučovacím jazykom maďarským na 1.-17. mieste, bude zaslané rozhodnutie o prijatí.

3. Záverečné ustanovenia:

Priebeh prijímacieho konania riadi a usmerňuje prijímacia komisia menovaná riaditeľom gymnázia. Prijímacia komisia zostaví konečné poradie úspešných uchádzačov a následne zverejní zoznam uchádzačov na nástenke a na webovej stránke školy do troch  pracovných dní odo dňa konania prijímacej skúšky.

Riaditeľstvo gymnázia zašle zákonným zástupcom prijatých žiakov písomné rozhodnutie o prijatí na štúdium do prvého ročníka. Zároveň im bude oznámený aj termín konania zápisu prijatých uchádzačov. Ak sa uchádzač o štúdium na zápis nedostaví v uvedenom termíne, rozhodnutie, ktorým bol na štúdium prijatý je neplatné a uvoľnené miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi, ktorý nasleduje v poradí uchádzačov neprijatých pre nedostatok miesta. Voči rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta je možné sa odvolať do 5 pracovných dní od jeho doručenia. Proti tomuto rozhodnutiu sa môžu odvolať všetci uchádzači o štúdium (resp. ich zákonní zástupcovia) a nielen tí, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta.

4. Termíny pre prijímaciu skúšku:

 

Do 31.3.2020 – riaditeľstvo gymnázia  zverejní  kritériá pre prijímacie skúšky.
Do 10.4.2020 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ.
Do 20.4.2020 – riaditeľ ZŠ odošle  prihlášku na gymnázium.
Do   2.5.2020 – riaditeľ gymnázia rozhodne o prijatí bez prijímacej skúšky podľa § 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. Uchádzačom, ktorí nespĺňajú podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, pošle pozvánku na prijímaciu skúšku.
11.5.2020 – 1. termín prvého kola  prijímacej skúšky.
14.5.2020 – 2. termín prvého kola  prijímacej skúšky.
16.6.2020 – 2. kolo prijímacej skúšky
Do   6.6.2020 – zverejnenie rozhodnutia o konaní prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest do 1. ročníka.
16.6.2020 – 2. kolo prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest do 1. ročníka.
Do 24.6.2020 riaditeľ gymnázia uzavrie zápis prijatých uchádzačov.

Kritériá prijímacieho konania boli prerokované na Pedagogickej rade dňa 27.1.2020 a schválené Radou školy 11.3.2020.

Vo Veľkých Kapušanoch 11.3.2020                                                  Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD.

              riaditeľ školy

Výsledky  PS 2020