Prijímacie skúšky

Svoje otázky môžete zasielať na e-mail výchovného poradcu: toblia@centrum.sk, alebo ich získať na telefónnom čísle: 0905 707 792

Kritériá pre prijímacie konanie na Gymnáziu – Gimnáziu vo Veľkých Kapušanoch pre školský rok  2021/2022 – štvorročné štúdium 

„ Prijímacie konanie sa koná v súlade s §§ 62 – 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021.“

Študijný odbor:

7902 J  gymnázium

Druh štúdia:

denné štvorročné štúdium

Počet otváraných tried:

1 trieda s vyuč. jazykom slovenským – 17 žiakov
1 trieda s vyuč. jazykom maďarským – 17 žiakov

Termín prijímacej skúšky:

1. prvý termín – 3.máj 2021
2. druhý termín – 10.máj 2021

Forma prijímacej skúšky:

písomná  (test)

Obsah prijímacej skúšky:

učivo z profilových predmetov podľa osnov základnej školy

 1. Prijímacie konanie:
 • Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona 245/2008 a splnil podmienky prijímacieho konania.

 Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

 1. Kritériá pre prijatie na štúdium

     2.1   Žiak bude prijatý na základe súčtu bodov:

 1. a) za prijímacie skúšky  na základe písomnej formy prijímacích skúšok:

     v triede s vyučovacím jazykom slovenským z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, matematika,

Test z profilového predmetu

BODY maximálne

Slovenský jazyk a literatúra

30

Matematika

30

v triede s vyučovacím jazykom maďarským z predmetov: maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk  a slovenská literatúra, matematika.

Test z profilového predmetu

BODY maximálne

Slovenský jazyk a slovenská literatúra

30

Maďarský jazyk a literatúra

30

Matematika

30

Za úspešné vykonanie písomnej prijímacej skúšky sa považuje dosiahnutie minimálne 40 % z celkového počtu bodov v každom predmete.

 1. b) za študijné výsledky v základnej škole

Žiakovi sa vypočítajú body za študijné výsledky tak, že prospech 1,00 bude započítaný 100 bodmi, prospech 3,00 a vyšší bude započítaný 0 bodmi. (Študijný   priemer predstavuje priemer  známok na konci 6., 7., 8. ročníka a prvého polroku 9. ročníka vypočítaných zo všetkých vyučovacích predmetov.) Stredná škola žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ nahradí toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

 1. c) za umiestnenia v predmetových olympiádach a súťažiach

V siedmom, ôsmom a deviatom ročníku ZŠ môže žiak získať nasledujúci počet bodov:

Úspešnosť v súťažiach

BODY

Celoštátne kolo 1.-3. miesto

15

Úspešnosť v celoštátnom kole

12

Krajské kolo 1.-3. miesto

10

Úspešnosť v krajskom kole

  8

Okresné kolo 1.-3. miesto

  7

Úspešnosť v okresnom kole

  6

Započítava sa najlepšie umiestnenie v najvyššom kole danej súťaže v uvedenom roku.  Ak uchádzač riešil viac predmetových olympiád resp. súťaží bude zohľadnený každý výsledok. Kópiu dokladu o úspešnosti overenú riaditeľom ZŠ alebo CVČ je potrebné priložiť k prihláške.

 2.2  V prípade rovnosti bodov výsledné poradie určujú nasledovné pomocné kritériá:

 • potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti žiaka (musí byť odovzdané spolu s prihláškou žiaka – v zmysle § 67 školského zákona)
 • výsledky žiakov prijímacej skúšky z jednotlivých predmetov
 • umiestnenia v predmetových olympiádach a súťažiach

        Uchádzači o štúdium sa zoradia podľa dosiahnutého počtu bodov. Uchádzačom, ktorí sa umiestnia do triedy s vyučovacím jazykom slovenským a taktiež do triedy s vyučovacím jazykom maďarským na 1.-17. mieste, bude zaslané rozhodnutie o prijatí.

 1. Záverečné ustanovenia:

Priebeh prijímacieho konania riadi a usmerňuje prijímacia komisia menovaná riaditeľom gymnázia. Prijímacia komisia zostaví konečné poradie úspešných uchádzačov a následne zverejní zoznam uchádzačov na nástenke a na webovej stránke školy do 20.5.2021 .

 1. Riaditeľstvo gymnázia zašle zákonným zástupcom prijatých žiakov písomné rozhodnutie o prijatí na štúdium do prvého ročníka. Termín na doručenie záväzného potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky gymnázia. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium Vám zašleme. Ak sa uchádzač o štúdium na zápis nedostaví v uvedenom termíne, rozhodnutie, ktorým bol na štúdium prijatý je neplatné a uvoľnené miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi, ktorý nasleduje v poradí uchádzačov neprijatých pre nedostatok miesta. Voči rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta je možné sa odvolať do 5 pracovných dní od jeho doručenia. Proti tomuto rozhodnutiu sa môžu odvolať všetci uchádzači o štúdium (resp. ich zákonní zástupcovia – 68 školského zákona) a nielen tí, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta.
 2. Termíny pre prijímaciu skúšku:

Do 26.2.2021

– riaditeľstvo gymnázia  zverejní  kritériá pre prijímacie skúšky.

Do 8.4.2021

– zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ.

Do 16.4.2021

– riaditeľ ZŠ odošle  prihlášku na gymnázium.

3.5.2021

– 1. termín   prijímacej skúšky.

10.5.2021

– 2. termín   prijímacej skúšky.

Kritériá prijímacieho konania boli prerokované na Pedagogickej rade dňa 12.2.2021 a schválené Radou školy 19.2.2021.

Vo Veľkých Kapušanoch 19.2.2021                                Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD. MBA

                                                                                                              riaditeľ školy

 

Príloha č. 3 k rozhodnutiu ministra č. 2021/10124:1-A1810: Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium