Mladý Európan!

Trojici študentov našej školy sa podarilo pod vedením vyučujúceho Mgr. Mišľana, PhD. vybojovať tretie miesto na regionálnej úrovni . Úspešní študenti boli: Réka Bajcerová, Katarína Juríková  a František Bačo

                                                                                                               Srdečne blahoželáme!

15. ročník celoslovenskej súťaže „Mladý Európan“ vyhlasuje  Zastúpenie Európskej komisie v SR so sídlom v Bratislave,  pôvodný termín bol stanovený na marec 2020. Regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan vyhlásenej centrom Europe Direct Košice sa napokon uskutočnilo 17. septembra 2020   vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

Pred samotnou súťažou trojica študentov vytvorila projekt o Nemecku – krajine aktuálne predsedajúcej Rade EÚ vo forme prezentácie. Ako prebiehali jednotlivé kolá súťaže Mladý Európan:

Prvých dvoch kôl sa zúčastnilo každé zo súťažiacich družstiev. Do tretieho kola postúpili iba tri najlepšie družstvá z hľadiska celkového počtu bodov získaných v prvých dvoch kolách súťaže.

Prvé kolo súťaže  písomný vedomostný test o Európskej únii s počtom 50 otázok s rôznou bodovou hodnotou (20 dvoj-, 20 troj- a 10 štvorbodových) určených pre každé súťažiace družstvo z vybraných oblastí EÚ: inštitúcie, história, geografia, politika, ekonomika a viacjazyčnosť. Hodnotiacim kritériom je počet správnych odpovedí ohodnotených príslušnou bodovou hodnotou. Časový limit pre toto kolo je 20 minút.

Druhé kolo je jazykovou súťažou v správnom vyplnení jazykovej krížovky a určenia jej tajničky. Krížovku tvoria jazykové výrazy alebo ich spojenia zostavené z 24 úradných jazykov EÚ. Hodnotiacim kritériom je počet správne umiestnených jazykových výrazov alebo ich spojení vybraných z disponibilnej jazykovej pomôcky a vložených do jazykovej krížovky s tajničkou v čo najkratšom časovom limite.

Tretie kolo súťaže je finále troch súťažiacich družstiev, zamerané na správne zodpovedanie otázok, doplnených obrázkami. Otázky majú rôznu bodovú hodnotou (10, 20, 30-bodové) a sú z 3 oblastí: osobnosti, dominanty, symboly členských krajín EÚ.

You may also like...