Školský poriadok

GYMNÁZIUM-GIMNÁZIUM, Zoltána Fábryho č. 1, 079 01 VEĽKÉ KAPUŠANY
ŠKOLSKÝ PORIADOK

Gymnázium – Gimnázium Veľké Kapušany je výberovou strednou školou, ktorú si žiak volí dobrovoľne, a preto je povinný podriadiť sa pravidlám školského poriadku.
Nasledujúci školský poriadok vychádza z § 153 č.245/2008 Z.z. (školský zákon).

PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKOV

 1. Žiak má právo:
  a) vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme
  b) poznať kritériá hodnotenia, klasifikácie vedomostí a zručností vo všetkých predmetoch
  c) na zdôvodnenie klasifikácie a zdôvodnenie chýb v písomných prácach, testoch a pri ústnych odpovediach
  d) požiadať o komisionálne preskúšanie
  e) vybrať si voliteľné predmety podľa možností školy a počtu prihlásených žiakov
  f) zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej krúžkovej činnosti (olympiády, SOČ, krúžky)
  g) na komunikáciu s nadriadenými v duchu zásad demokracie
  h) na aktívne zapojenie sa do činnosti študentského parlamentu
  i) na slobodnú voľbu využitia vzdelávacieho poukazu
  j) len so súhlasom vyučujúceho používať na hodine notebook, netbook, tablet, PC
  k) na základe vyjadrenia odborného lekára požiadať o oslobodenie z vyučovania telesnej výchovyy
 2. Žiak má tieto povinnosti:
  I. Osvojovať si vedomosti a zručnosti, pripravovať sa na vysokoškolské, pomaturitné, či iné formy štúdia a pre život.
  a) Žiak je povinný dochádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných a nepovinných predmetov, ktoré si zvolil
  b) Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť vyučovania pre dôvody vopred známe, požiada rodič triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania, v prípade 6 a viac dní požiada riaditeľa školy
  c) Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť vyučovania pre nepredvídaný dôvod, je rodič povinný do 2 dní oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti. V deň nástupu na vyučovanie je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi rodičom podpísaný písomný doklad ospravedlňujúci neprítomnosť. Ak neprítomnosť trvá dlhšie ako 5 vyučovacích dní, predloží žiak potvrdenie lekára. Ospravedlnenia má žiak v študentskom preukaze a na požiadanie predkladá vedeniu školy. Ak sa neprítomnosť žiaka na vyučovaní opakuje častejšie, môže triedny učiteľ vyžadovať potvrdenie lekára aj za kratšie obdobie. Triedny učiteľ má taktiež právo v prípade opakovanej neúčasti žiaka na vyučovaní predvolať jeho zákonných zástupcov. Plnoletý žiak má právo sa ospravedlniť sám, spôsobom uvedeným v bode b,c.
  Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neúčasť nie je ospravedlnená, triedny učiteľ písomne vyzve žiaka (ak nie je plnoletý, jeho zákonného zástupcu), aby v určenej dobe doložil dôvod neprítomnosti žiaka. Ak ani do 10 dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi alebo nepredloží doklad o dôvode neúčasti na vyučovaní, posudzuje sa toto konanie tak, akoby žiak štúdium zanechal, a to prvým dňom po uplynutí doby určenej na ospravedlnenie neúčasti.
  d) Na vyučovacie hodiny si prináša potrebné učebnice, zošity a pomôcky podľa pokynov učiteľov a označí ich svojím menom a triedou.
  e) V prípade poškodenia školského majetku, všetky náklady hradí trieda, resp. jednotlivec.
  f) Po skončení vyučovania nenecháva v škole učebnice a školské potreby.
  g) Ak žiak vymešká 30% a viac z celkového počtu odučených hodín z daného predmetu za klasifikačné obdobie, riaditeľka školy rozhodne o komisionálnom preskúšaní žiaka.
  Z dôvodu nepravidelnej dochádzky nemusí byť počas štúdia komisionálna skúška povolená viac ako raz. O výnimke rozhodne riaditeľka školy.
  h) V prípade neúčasti na povinnom kurze ochrany prírody a človeka pre 1., 2. a 3. ročník, žiak je povinný napísať prácu v rozsahu 5-15 strán na tému, ktorú obdrží od vedúceho tejto aktivity. Túto prácu odovzdá do 3 dní.
  i) Žiakovi musí byť určený termín komisionálnej skúšky najneskôr do 2 mesiacov od uplynutia riadnej klasifikácie.
  j) Koncoročné správanie žiaka sa prejednáva až po zrealizovaní školských výletov.

II. Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaní, plniť pokyny pedagogických pracovníkov a iných pracovníkov školy a správať sa v škole a mimo nej tak, aby robili česť škole i sebe.

a) Žiak sa v škole i mimo nej správa v súlade so všeobecne platnými spoločenskými normami.
b) Ak počas vyučovania vstúpi do triedy oprávnená osoba, žiaci ju pozdravia tým, že vstanú.
c) Žiak počas vyučovania alebo školou organizovaných podujatiach plní pokyny vyučujúceho alebo dozorkonajúceho učiteľa. Správa sa disciplinovane a žiadnym spôsobom neruší priebeh vyučovania alebo podujatia. Ak chce žiak odpovedať alebo vyučujúceho sa na niečo opýtať, prihlási sa zdvihnutím ruky. Ak sa v mimoriadnych prípadoch zdržiava počas vyučovacej hodiny na chodbe, správa sa disciplinovane.
d) Žiak si pred začiatkom vyučovacej hodiny pripraví potrebné pomôcky, po zazvonení zaujme svoje miesto v triede a sústredí sa na vyučovanie. Počas vyučovania neopúšťa triedu.
e) Do odborných učební a telocvične vstupuje len v prítomnosti vyučujúceho a dodržiava vnútorný poriadok týchto učební. Žiaci sú povinní počas prestávok opustiť odbornú učebňu.
f) Ak sa žiak stravuje v školskej jedálni, čaká disciplinovane v rade. Dodržiava pokyny dozorkonajúceho, dbá o hygienu a kultúru stravovania.
g) Počas vyučovacieho procesu je zakázané jedenie a pitie.
h) Žiak je povinný zúčastniť sa slávnostného otvorenia a ukončenia školského roka a má byť vhodne oblečený. Odznak s logom školy nosí na všetkých podujatiach, na ktorých reprezentuje školu.

III. Chrániť vlastné zdravie a zdravie iných. Dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a mimo nej.

a) Žiak sa po príchode do školy a odchode zo školy prezúva. Topánky a vrchný odev odkladá na určené miesto do pridelenej šatne. Na prezúvanie sa odporúča nosiť ľahké, vzdušné, umývateľné a hygienicky vhodné prezuvky. Ukladá sa šatne pre jednotlivé triedy zamykať. Školanezodpovedá za stratené veci z neuzamknutých šatní.
b) Žiak je povinný ihneď oznámiť príslušnému vyučujúcemu každý, aj drobný úraz. Vyučujúci zabezpečí evidenciu úrazu. Oznamovacia povinnosť sa týka všetkých okolností, ktoré môžu ohroziť zdravie, bezpečnosť a majetok jednotlivca prípadne celej školy.
c) Každá trieda má dvoch týždenníkov, ktorí zabezpečujú tieto úlohy:
 pred začiatkom vyučovania prekontrolujú, či je trieda v poriadku (čistota, krieda, tabuľa), na začiatku každej hodiny hlásia mená neprítomných žiakov
 upozorňujú spolužiakov na zmenu rozvrhu, prípadne na iné aktuálne oznamy na nástenke vedenia školy
 oznamujú dozorkanajúcemu učiteľovi alebo vedeniu školy, ak vyučujúci z akýchkoľvek príčin mešká na vyučovaciu hodinu viac ako 10 minút
 cez prestávky vetrajú triedu a pripravujú ju na ďalšiu hodinu, nedostatky hlásia vyučujúcemu, prípadne triednemu učiteľovi
 podľa potreby pomáhajú vyučujúcemu pri prenose a príprave učebných pomôcok
 po skončení vyučovania skontrolujú, či je trieda v poriadku (stoličky vyložené na laviciach, zotretá tabuľa, zhasnuté svetlá, zatvorené okná, uzavretý kohútik) – z triedy odchádzajú poslední, kontrolujú poriadok a čistotu v šatni
d) Ak sa žiak uchádza o oslobodenie od vyučovania telesnej a športovej výchovy, predkladá príslušnému učiteľovi návrh odborného lekára na oslobodenie najneskôr do 15. septembra daného školského roka, prípadne do 10 dní po vzniku dôvodu oslobodenia.
e) Návštevy lekára a vybavovanie neodkladných záležitostí má žiak realizovať podľa možností pred a po vyučovaní. Uvoľňovanie žiakov z vyučovania je možné v sprievode rodiča alebo ním poverenej dospelej osoby alebo písomným súhlasom rodičov v študentskom preukaze.

IV. Žiak má byť v škole vhodne a čisto oblečený a upravený. Žiak na vyučovanie telesnej výchovy sa zásadne preoblieka do úboru. Úbor a obuv udržiava v čistote. V priestoroch telocvične dodržiava „hygienickú zónu“ (vstupuje len v predpísanej obuvi).

V. Šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami.
VI. Dodržiavať zásady vnútorného poriadku školy, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny vyučujúcich, dozorkonajúcich učiteľov a zamestnancov školy.
3. Žiakovi je zakázané
a) Opustiť budovu školy v čase od 7,45 do 12,10 a od 12,40 do konca vyučovania podľa rozvrhu. Opustiť budovu školy môže cez veľkú prestávku, obedňajšiu prestávku a voľné hodiny na základe písomného súhlasu rodičov. V prípade návštevy lekára musí sa preukázať písomnou žiadosťou rodiča.
b) Fajčiť v priestoroch a okolí školy, mestského úradu, pri mimoškolských činnostiach organizovaných školou, nosiť, prechovávať a užívať nelegálne drogy, alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou. Za porušenie zákazu pedagogická rada vyvodí sankcie.
c) V budove školy a na podujatiach organizovaných školou dopúšťať sa prejavov intímnej náklonnosti.
d) Nosiť do školy väčšie sumy peňazí, cenné predmety a predmety rozptyľujúce pozornosť.
e) Mať počas vyučovacej hodiny zapnutý mobilný telefón. Žiak má počas vyučovacej hodiny uložený mobilný telefón vo svojej taške.
f) Obstarávať si veci nedovoleným spôsobom v budove školy a mimo nej.
g) Nosiť odev s nevhodnými nápismi a neprimeranými výstrihmi.
h) zhotovovať audiovizuálny záznam z vyučovacieho procesu či školských podujatí a zverejňovať ich na internete.

KRITÉRIÁ UDEĽOVANIA VÝCHOVNÝCH OPATRENÍ
1. Pochvaly
Za vzorné správanie, výborný prospech,
za úspešnú reprezentáciu triedy a školy môže
žiak dostať osobitnú pochvalu
– ústnu – od triedneho učiteľa
– písomnú – od triedneho učiteľa
– ústnu – od riaditeľa školy
– písomnú – od riaditeľa školy

2. Napomenutia a pokarhania
Podľa závažnosti previnenia môže byť žiakov uložené:
– ústne napomenutie triednym učiteľom
– písomné pokarhanie triednym učiteľom
– ústne napomenutie riaditeľom školy
– písomné pokarhanie riaditeľom školy
– znížená známka zo správania
– ak žiak splnil povinnú školskú dochádzku, môže ho riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade podmienečne vylúčiť alebo vylúčiť zo školy
a. Ústne napomenutie triednym učiteľom môže žiak dostať:
– za menej závažné porušenie školského poriadku
– za 1-2 oneskorené príchody na vyučovanie
b. Písomné pokarhanie triednym učiteľom môže žiak dostať:
– za porušenie školského poriadku
– za 3-5 oneskorených príchodov na vyučovanie
– za 1-4 neospravedlnené hodiny
– za druhý zápis do klasifikačného hárku
c. Písomné pokarhanie riaditeľom školy môže žiak dostať:
– za porušenie školského poriadku
– za 6-8 oneskorených príchodov
na vyučovanie
– za 5-8 neospravedlnených hodín
– za tretí zápis do klasifikačného hárku
d. Zníženú známku zo správania môže žiak dostať:
2. stupeň
– za porušenie školského poriadku
– za 9-14 oneskorených príchodov na vyučovanie. V odôvodnených prípadoch aj za 4-9 /opakovaná absencia/.
– za 9-14 neospravedlnených hodín
– za 5 a viac zápisov do klasifikačného hárku
3. stupeň
– za závažné alebo opakované porušenie školského poriadku
– za 15-20 neospravedlnených vymeškaných vyučovacích hodín

Schválené pedagogickou radou dňa 26. 8. 2014                                  PhDr. Judita Lecková
                                                                                                                                            riaditeľka školy

 

Doplnok č.1      Školského poriadku 

Gymnázium – Gimnázium, Z. Fábryho č.1, 07901 Veľké Kapušany

Zásady prevencie drogovej závislosti  a sociálno-patologických javov

Predpokladom prevencie musí byť spolupráca rodičov a školy. 

Rodičia právom očakávajú od školy: 

 • že bude bezpečným miestom, kde nebudú dostupné drogy, alkohol ani cigarety,
 • že škola bude používať postupy, ktoré majú zmysel a sú účinné,
 • že rodičom poskytne informácie o prevencii a poradí, kde hľadať pomoc,
 • že bude dbať na kvalitné vzdelávanie, zdravý spôsob života, vhodné trávenie voľného času, 
 • že škola bude s rodičmi v sústavnom kontakte za normálnych okolností a tým viac v prípade problémov. 

Naša škola za zaväzuje poskytnúť rodičom splnenie týchto práv.

 

 Akú pomoc očakáva škola od rodičov: 

 • že rodičia budú ochotní spolupracovať  so školou, hlavne vtedy, ak by sa objavili problémy, 
 • že budú požadovať plnenie povinností primerané veku a schopnostiam ich detí,
 • že budú deti viesť k vhodnému tráveniu voľného času a budú mať prehľad, ako a s kým ich deti trávia  voľný čas, 
 • v prípade potreby zabezpečia dieťaťu potrebnú lekársku alebo psychologickú pomoc,
 • že rodičia podporia prácu pedagógov, bezdôvodne nebudú oslabovať ich autoritu  u detí, 
 • prípadné výhrady otvorene riešia priamo  v škole.

 

Problémy, ktoré sme sa rozhodli dôsledne sledovať a riešiť a očakávame spoluprácu a plnú podporu rodičov: 

 1. Rapídne zníženie vekovej hranice a závislosť (každodennú) na cigaretách badáme aj u našich žiakov.
 2. Konzumácia alkoholu – vplyv spoločenskej tolerancie, popíjania „ pri každej vhodnej príležitosti“ silne ovplyvňuje mládež.
 3. Sklon k fyzickému a psychickému týraniu spolužiakov, agresivite a hrubosti – snaha presadiť sa neadekvátnym spôsobom.
 4. Dostupnosť ľahkých drog a ich konzumácia, najskôr ako experiment, neskôr ako únik od problémov.

 

Navrhovaný postup: 

Učitelia sú povinní priebežne sledovať zmeny v správaní a v prípade podozrenia z fyzického alebo psychického týrania, agresívneho správania bezodkladne informovať rodičov, v závažných prípadoch

 • trvať na ďalšej spolupráci s odborníkmi (psychológ, lekár).
 • V prípade zanedbávania výchovy spolupracovať so sociálnym kurátorom.
 • Škola pri riešení priestupkov bude dôsledne postupovať podľa schváleného postupu, ktorý predloží rodičom, a v zmysle školského poriadku. 
 • Rodičia majú možnosť kedykoľvek sa informovať o aktivitách školy, ktoré zabezpečujú plnenie ochrany detí pred sociálno-patologickými javmi.
 • Svoje pripomienky a názory adresujú osobne alebo písomne vých. poradcovi alebo vedeniu školy, príp. ich prezentujú na zasadnutí rodičovského združenia, rady školy.

 

Postup pri porušení zákazu fajčiť: 

PRAVIDLO 

V priestoroch školy a jej areálu, ako i počas všetkých školských podujatí je zakázané nosiť tabak a tabakové výrobky a fajčiť bez ohľadu na vek.  V prípade porušenia zákazu nasledujú spoločne preventívne a disciplinárne opatrenia:

 

preventívne opatrenie 

 • príprava projektu o fajčení a jeho škodlivosti,
 • kontrola kondície na telesnej výchove,
 • príprava verejnoprospešnej akcie,
 • príprava besedy o fajčení a legislatíve,
 • organizovanie besedy s lekárom.

 

disciplinárne opatrenie 

 • prvýkrát: napomenutie triednym učiteľom,
 • druhýkrát: oznam rodičom, pokarhanie triednym učiteľom, spoločný pohovor žiak – rodičia – výchovný poradca,
 • tretíkrát: oznam rodičom, pohovor u riaditeľa školy a pokarhanie riaditeľom školy,
 • ďalšie opakovanie zákazu fajčiť znamená vždy oznam rodičom a spoločné stretnutie rodičov, žiaka a riaditeľa školy a postupné znižovanie známky zo správania až po návrh na podmienečné vylúčenie zo školy alebo vylúčenie zo školy.

 

Postup pri porušení zákazu konzumácie alkoholických nápojov: 

 PRAVIDLO 

V priestoroch školy a jej areálu, ako i počas všetkých akcií organizovaných školou je zakázané nosiť a konzumovať alkoholické nápoje bez ohľadu na vek.  Zákaz znamená aj nulovú toleranciu alkoholu pri príchode do školy alebo na akciu organizovanú školou.  V prípade porušenia zákazu nasledujú spoločne preventívne a disciplinárne opatrenia:

preventívne opatrenie 

 • príprava projektu o alkoholizme,
 • stretnutie s odborníkom na prevenciu,
 • zorganizovanie verejnoprospešnej práce,
 • príprava besedy s psychológom,
 • organizácia lekárskej prednášky,

stretnutie s políciou: trestné činy a alkohol,  

 • organizovanie kultúrnej akcie.

disciplinárne opatrenie 

 • prvýkrát: (pri akciách organizovaných školou v meste s možnosťou dobrej spolupráce s rodičmi) nasleduje: okamžitý oznam rodičom, pohovor s triednym učiteľom a výchovným poradcom, aktívna verejnoprospešná práca pre školu, pokarhanie riaditeľom školy, zákaz účasti na všetkých mimoškolských akciách bez výnimky v dĺžke 3 mesiacov. Toto neplatí, ak je porušené pravidlo o zákaze konzumácie alkoholu na akcii mimo mesta a na viacdenných akciách (výlet, KOŽAZ, exkurzie, kurzy…) bez možnosti okamžitej spolupráce s rodičmi a pri ohrození zdravia a majetku. Disciplinárne opatrenie sa uplatní ihneď po návrate žiaka do školy.
 • druhýkrát: stretnutie rodičov a riaditeľa školy, znížená známka zo správania na druhý stupeň, zákaz účasti na mimoškolských akciách školy 6 mesiacov, 
 • tretíkrát: stretnutie rodičov a riaditeľa školy, znížená známka o ďalší stupeň a podmienečné vylúčenie zo štúdia, zákaz účasti na všetkých mimoškolských akciách školy na 1 rok, konzultácia so sociálnym kurátorom. 
 • ďalšie opakovanie porušenia zákazu konzumácie alkoholických nápojov znamená vylúčenie zo školy (ak žiak má splnenú povinnú školskú dochádzku).

 

Postup pri porušení zákazu konzumácie a prechovávania drog: 

PRAVIDLO 

Žiak školy nesmie užívať ani prechovávať nelegálne drogy v škole ani mimo nej.  V prípade porušenia v zásade existujú tieto následky: 

preventívne opatrenia 

 • pravidelné stretnutia žiak – rodič
 • zvýšená starostlivosť a kontrola v škole,
 • stretnutie s odborným poradcom,
 • príprava rôznych kultúrnych a športových akcií – dôsledné využívanie voľného času,
 • stretnutie s organizáciou, ktorá sa cielene venuje prevencii a liečbe.

disciplinárne opatrenia 

 • okamžité stretnutie s rodičmi, žiakom a výchovným poradcom,
 • dohodnutie psychologického, príp. lekárskeho vyšetrenia,
 • v prípade, že sa potvrdí, že ide o ojedinelý čin (pokus), nie závislosť – navrhujeme riaditeľské pokarhanie, resp. v závislosti na okolnostiach zníženú známku zo správania (2), 
 • v prípade, že sa potvrdí závislosť a pravidelné užívanie drogy, trváme na liečení, prípadne prerušení štúdia. Prípad dáme na rozhodnutie kompetentným – rodičia, lekár, prípadne kurátor, 

ak žiak nosí drogy a poskytuje ich v škole alebo mimo nej ostatným, škola predvolá rodičov na pohovor k riaditeľovi  školy, upozorní ich na túto skutočnosť a trvá na 

 • vyriešení problému a znižuje známku zo správania na (3) a nasleduje podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie zo školy. 
 • škola je povinná v prípade nezáujmu rodičov kontaktovať políciu.

 

Postup pri zistení zmien v správaní a podozrení z fyzického alebo psychického týrania, agresívneho správania: 

 PRAVIDLO  

S akýmikoľvek prejavmi násilia, týrania (psychického a fyzického) hneď na začiatku sa zdôveriť blízkej osobe: rodič, priateľ, učiteľ, výchovný poradca, vedenie školy, psychológ, linka dôvery…

Čo je šikanovanie : 

 • nadávky, prezývky, ktoré sa ti nepáčia,
 • nevhodné poznámky na tvoju adresu, výsmech z rodičov, súrodencov,
 • neustále naháňanie, strkanie, podkopávanie, kopanie,
 • obmedzovanie v pohybe, branie osobných vecí, skrývanie vecí,
 • prenasledovanie, zatváranie do miestností,
 • bitka, vydieranie (finančné, psychické, fyzické),
 • elektronické šikanovanie – akékoľvek zverejnenie fotografií, osobných údajov,
 • videozáznamov na sociálnych sieťach alebo ich ďalšie šírenie bez súhlasu,
 • zneužívanie identity inej osoby.

Všetky zistené (alebo nahlásené) prejavy násilia bude triedny učiteľ, výchovný poradca a vedenie školy riešiť okamžite s rodičmi a žiakmi. 

 preventívne opatrenia 

 • zvýšenie sledovanie priestorov, kde k násiliu dochádza (trieda, chodba, WC, šatne…)
 • zabezpečenie aktivít pre triedu, skupinu  s odborníkom o možnosti ochrany pred  násilím, 
 • stretnutie s políciou, návšteva diagnostického centra.

disciplinárne opatrenie 

 • prvýkrát: okamžitý rozhovor s rodičmi  a deťmi, pokarhanie triednym učiteľom  (v závažnom prípade riaditeľom školy), 
 • druhýkrát: opakovaný pohovor s rodičmi a s riaditeľom školy, znížená známka zo   správania (2), 
 • tretíkrát: stretnutie psychológ- rodičia – žiak, prípadne sociálny kurátor, znížená známka zo správania (3), 
 • opakovane: v zmysle školského poriadku podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie zo školy .    

 

Prerokované  a schválené v pedagogickej rade dňa  27.8.2018

 

                                                                  PhDr. Judita Lecková  

                                                                           riaditeľka školy