Školský poriadok

GYMNÁZIUM-GIMNÁZIUM, Zoltána Fábryho č. 1, 079 01 VEĽKÉ KAPUŠANY
ŠKOLSKÝ PORIADOK

Gymnázium – Gimnázium Veľké Kapušany je výberovou strednou školou, ktorú si žiak volí dobrovoľne, a preto je povinný podriadiť sa pravidlám školského poriadku.

Nasledujúci školský poriadok vychádza z § 153 č.245/2008 Z.z. (školský zákon).

ŠKOLSKÝ PORIADOK platný od 01.09.2019

 

Prerokované  a schválené v pedagogickej rade dňa  26.8.2019

 

                                                                          Ľudovít Mišľan, PhD.

                                                                           riaditeľ školy