Stali sme sa cvičnou školou Univerzity J. Selyeho,Komárno

Na základe podpisu zmluvy medzi Univerzitou  J. SeIyeho a naším  gymnáziom, sa naše gymnázium  stalo cvičnou školou Univerzity  J. SeIyeho v Komárne. 

V zmluve sú stanovené základné podmienky spolupráce pri realizácii všetkých druhov pedagogických praxí študentov Univerzity J. Selyeho v učiteľských študijných odboroch v cvičnej škole.

Cieľ pedagogickej praxe:

  • Cieľom pedagogickej praxe je rozvoj profesijných kompetencií študentov a aplikácia teoretických poznatkov do praxe.
  • Pedagogická prax dopĺňa teoretickú prípravu študentov o praktické poznanie prostredia a podmienok súvisiacich so študijným zameraním pre výkon povolania.
  • Študenti budú počas pedagogickej praxe vykonávať činnosti súvisiace s výchovnovzdelávacím procesom v škole alebo školskom zariadení v súlade s ich odbornou špecializáciou.

 

You may also like...