Správy z extra hodín

Štvrťročné a polročné správy z extra hodín o činnosti pedagogického zamestnanca
(vysvetlivky:  x-4-2019 je  x-tý štvrťrok roku 2019;  x-2-2019 je  x-tý polrok roku 2019)

Rok 2021

Čitateľská gramotnosť

1-4-2021 správa I.B Pachota  
   

Finančná  gramotnosť

 
   

Matematická gramotnosť

 
   

Rok 2020

Čitateľská gramotnosť

Finančná  gramotnosť

Matematická gramotnosť

Prírodovedná gramotnosť

Rok 2019

Čitateľská gramotnosť

Finančná  gramotnosť

Matematická gramotnosť

Prírodovedná gramotnosť