Výzvy

Názov projektu: Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu  na Gymnáziu – Gimnáziu, Veľké Kapušany

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu (celá výzva) -učebné pomôcky 2.

Názov predmetu zákazky: Učebné pomôcky k projektu ,,Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu – Gimnáziu, Veľké Kapušany“.

  • Nákup učebných pomôcok v rámci rozvíjania matematických, prírodovedných, finančných a čitateľských gramotností, ktoré budú plne využívané na maximálne dosiahnutie merateľných ukazovateľov pri realizácii projektu.
Príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.2 Kúpna zmluva - návrh
Príloha č.3 Čestné vyhlásenie

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu (celá výzva) – publicita projektu 

Názov predmetu zákazky:  Publicita projektu ,,Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu – Gimnáziu, Veľké Kapušany“

  • Gymnázium,  Z. Fábryho 1, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 00161250 (ďalej ako „verejný obstarávateľ“) pre účely výpočtu a určenia predpokladanej hodnoty zákazky predmetu: (ďalej aj ako „predmet zákazky“) uskutočňuje tento prieskum trhu, všetko v súlade s § 6 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
     

Výzva na predloženie cenovej ponuky – učebné pomôcky IKT k projektu (celá výzva).

Názov predmetu zákazky: Učebné pomôcky IKT k projektu ,,Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu – Gimnáziu, Veľké Kapušany“