Výzvy

Názov projektu: Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu  na Gymnáziu – Gimnáziu, Veľké Kapušany

Výzva na predloženie cenovej ponuky –  4.5.2. Školiaci materiál a potreby –  Literárne pomôcky

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu  – učebné pomôcky.

Názov predmetu zákazky: Učebné pomôcky k projektu ,,Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu – Gimnáziu, Veľké Kapušany“.

 • Nákup učebných pomôcok v rámci rozvíjania matematických, prírodovedných, finančných a čitateľských gramotností, ktoré budú plne využívané na maximálne dosiahnutie merateľných ukazovateľov pri realizácii projektu.
 • Zverejnené:13.02.2020
Príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.2 Kúpna zmluva - návrh
Príloha č.3 Čestné vyhlásenie

Výzva na predloženie cenovej ponuky – učebné pomôcky IKT k projektu

Názov predmetu zákazky: Učebné pomôcky IKT k projektu ,,Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu – Gimnáziu, Veľké Kapušany“

 • Gymnázium,  Z. Fábryho 1, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 00161250, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na  špecifikovaný predmet zákazky: aadsdadadda
 • Zverejnené:02.12.2019
  čestné vyhlásenie učebné_pomôcky
  kúpna zmluva
  návrh vzor
  príloha návrh na plnenie kritérií IKT

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu  – publicita projektu.

Názov predmetu zákazky:  Publicita projektu ,,Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu – Gimnáziu, Veľké Kapušany“

 • Gymnázium,  Z. Fábryho 1, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 00161250 (ďalej ako „verejný obstarávateľ“) pre účely výpočtu a určenia predpokladanej hodnoty zákazky predmetu: (ďalej aj ako „predmet zákazky“) uskutočňuje tento prieskum trhu, všetko v súlade s § 6 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
 • Zverejnené:29.10.2019
výzva publicita Príloha1_návrh