Identifikačné a kontaktné údaje

Identifikačné a kontaktné údaje

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie.

Prevádzkovateľ: Gymnázium-Gimnázium

Adresa: Zoltána Fábryho 1, 079 01  Veľké Kapušany

IČO: 00161250

Telefón: + 42156 6286251

E-mail: skola@gymkap.svcmi.sk

Zodpovedná osoba

E-mail:  gdpr@gymkap.sk

Telefón: + 421566286251