Projekty

Názov projektu:           Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu – Gimnáziu, Veľké Kapušany

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu.

  • Gymnázium,  Z. Fábryho 1, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 00161250 (ďalej ako „verejný obstarávateľ“) pre účely výpočtu a určenia predpokladanej hodnoty zákazky predmetu: Publicita projektu ,,Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu – Gimnáziu, Veľké Kapušany“ (ďalej aj ako „predmet zákazky“) uskutočňuje tento prieskum trhu, všetko v súlade s § 6 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).