Projekty

Názov projektu:           Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu – Gimnáziu, Veľké Kapušany

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu (celá výzva).

  • Gymnázium,  Z. Fábryho 1, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 00161250 (ďalej ako „verejný obstarávateľ“) pre účely výpočtu a určenia predpokladanej hodnoty zákazky predmetu: Publicita projektu ,,Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu – Gimnáziu, Veľké Kapušany“ (ďalej aj ako „predmet zákazky“) uskutočňuje tento prieskum trhu, všetko v súlade s § 6 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Učebné pomôcky IKT k projektu (celá výzva).

  • Gymnázium,  Z. Fábryho 1, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 00161250, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: Učebné pomôcky IKT k projektu  ,,Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu – Gimnáziu, Veľké Kapušany“
  • čestné vyhlásenie učebné_pomôcky
  • kúpna zmluva – návrh vzor
  • príloha návrh na plnenie kritérií IKT

 

publicita 2019