Škola

GYMNÁZIUM– GIMNÁZIUM,  Zoltána Fábryho 1, 07 901 Veľké Kapušany

Pár slov o škole  

Škola má za sebou 63-ročnú plodnú históriu, počas ktorej dosiahla významné úspechy. Predstavuje strategický vzdelanostný potenciál mesta a regiónu. Vyznačuje sa podnetnou a príjemnou klímou, vzorným spolunažívaním študentov a zamestnancov rozdielnych národností. V roku 2019 sa inovoval výchovno-vzdelávací proces s využitím IKT.  Cieľom gymnázia je byť modernou  a kvalitnou školou, do ktorej chodia žiaci radi, v ktorej všetci získajú kompetencie pre ďalšie vzdelávanie a život.

Naše top

 • možnosť výberu odborných predmetov: programovanie a multimédiá, biochémia, zdravoveda, praktické cvičenia z fyziky a chémie, filozofia, základy práva a politológie
 • intenzívna výučba cudzích jazykov a manažmentu osobných financií
 • podpora výučby informatiky so zameraním na robotiku
 • najväčšie úspechy: 2x 1.miesto celoštátneho kola chemickej olympiády, 2. miesto medzinárodného kola chemickej olympiády Sydney, 3. miesto medzinárodného kola chemickej olympiády Calgary, medaila sv.Gorazda za reprezentáciu SR v zahraničí, OĽP – študentka ocenená prezidentom A. Kiskom
 • projekty v roku 2020: Zvyšovanie matatematickej,  finančnej,  prírodovednej a čitateľskej gramotnosti na gymnáziu,  Enter pre školy 2020- digitálna generácia, IT Akadémia
 • úspešnosť absolventov – vyše 90% študentov pokračuje v štúdiu na VŠ
 • vynikajúce výsledky na vedomostných, umeleckých a športových súťažiach
 • povestné tradičné podujatia: Mikulášsky večierok, Imatrikulácia, Ples gymnazistov, Deň súťaží, Študentská vedecká konferencia, Gymbiznis, Čitateľský maratón
 • školský časopis Gympláčik
 • poznávacie zájazdy a exkurzie – Praha, Rím, Budapešť, Viedeň, Osvienčim, Paríž
 • zapájanie sa do rôznych dobročinných akcií
 • sme partnerskou školou PF UPJŠ, PU Prešov\

Výhody

 • modernizácia učební
 • informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese
 • multifunkčné ihrisko, posilňovňa
 • partnerské vzťahy so školami v zahraničí- NNÁ MG Budapest, ÁVG Sárospatak
 • WiFi pripojenie
 • multimediálna učebňa
 • jedáleň
 • výhodná poloha školy v centre mesta
 • autobusová zastávka oproti škole, blízke nákupné stredisko
 • rodinná atmosféra
 • príjemná oddychová zóna
 • aktívna študentská rada
GYMNÁZIUM– GIMNÁZIUM,  Zoltána Fábryho 1, 07 901 Veľké Kapušany
tel:    056/6382886    

 • riediteľ:  056/6286250       
 • e-mail: gymkap@gvk.sk
 • web:  www.gvk.sk
 • Počet žiakov: 141
 • Počet zamestnancov: 22
 • Riaditeľ školy: Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD.

Študijné odbory:

7902 J 00  Gymnázium (4 – ročné) s vyučovacím jazykom slovenským 

7902 J 00  Gymnázium (4 – ročné) s vyučovacím jazykom maďarským