2. kolo prijímacích skúšok

Riaditeľ Gymnázia – Gimnázia vo Veľkých Kapušanoch ako príslušný orgán podľa § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 30. 05. 2023
vyhlasuje:

2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka štvorročného denného štúdia v odbore

  • 7902 J gymnázium vyučovací jazyk slovenský – počet voľných miest 5
  • 7902 J gymnázium vyučovací jazyk maďarský – počet voľných miest 4

Môže sa Vám ešte páčiť...