Škola

GYMNÁZIUM– GIMNÁZIUM 

Zoltána Fábryho 1, 07 901 Veľké Kapušany

tel:    056/6382886

fax:  056/6286251        

e-mail: skola@gymkap.svcmi.sk

web:  www.gvk.sk

Riaditeľ školy: Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD.

Počet žiakov: 141

Počet zamestnancov: 22

 

Študijné odbory:

7902 J 00  Gymnázium (4 – ročné) s vyučovacím jazykom slovenským 

7902 J 00  Gymnázium (4 – ročné) s vyučovacím jazykom maďarským

 

          Gymnázium-Gimnázium vo Veľkých Kapušanoch sa od svojho vzniku (1957) profiluje ako dôležité centrum všeobecného vzdelávania pre oblasť Použia. Jeho poslaním je vychovávať a vzdelávať komunikatívnych a rozhľadených mladých ľudí, ktorí sú úspešní nielen na domácom, ale aj zahraničnom pracovnom trhu.

         Zvýšenú pozornosť venuje objavovaniu a usmerňovaniu talentov. Vo svojom školskom vzdelávacom programe sa zameriava na informatiku a prírodovedné predmety. Za prvoradé považuje osvojenie si kľúčových kompetencií nevyhnutných pre úspešné zaradenie sa do informačno-komunikačnej spoločnosti.

         Neoddeliteľnou súčasťou školského života sú tradičné podujatia: Ples gymnazistov, Mikulášsky večierok, Deň súťaží, Gymbiznis, Študentská vedecká konferencia, Čitateľský maratón. Škola rozvíja spoluprácu so zahraničnými školami, už niekoľko rokov udržiava kontakty s Gymnáziom ÁVG Sárospatak, s Gymnáziom Vásárosnamény a so Strednou umeleckou školou Nemes Nagy Ágnes  Budapešť.

Súčasti školy: výdajná školská jedáleň, posilňovňa, malá telocvičňa.