Érettségi

Maturita 2017

Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2016/2017 upravuje zákon č.245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška  č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách  v znení vyhlášky č. 209/2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 318/2008 Z. z., vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení vyhlášky č. 269/2009 Z. z. a vyhlášky č. 208/2011 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška č. 319/2008 Z. z.

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutočnia 14. – 17.  marca 2017.

Časový harmonogram EČ a PFIČ MS

14.marec 2017/utorok slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
15.marec 2017/streda anglický jazyk
15.marec 2017/streda nemecký jazyk
15.marec 2017/streda francúzsky jazyk
16.marec 2017/štvrtok matematika
17. marec 2017/piatok maďarský jazyk a literatúra

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 4. – 7. apríla 2017. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 27. marca 2017.

Maturita 2017 základné informácie (NUCEM)

Interná časť MS sa uskutoční v termíne 22. – 25. máj 2017

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2017. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2017.