Történetünk

Rövid történeti áttekintés

gvk_budova-150x83 

Ung-vidék központja Nagykapos, melynek gimnáziuma immár 50 éves múltra tekint vissza.
Az iskola története 1957 tavaszán kezdődött. Ekkor Nagykapos városa és a Nagykaposi járás az Eperjesi kerület része volt. Szlovákia legtöbb járási központja már rendelkezett gimnáziummal, így az iskolaalapítás helyi gondolata megértésre és támogatásra talált a felsőbb tanügyi szerveknél. 1957-ben a város ideiglenes iskolaalapítási engedélyt kapott.
A jövendőbeli elsősök 1957. szeptember elsején lépték át a középiskola  küszöbét. A szlovák iskola igazgatónője ekkor Mária Kovťuková, a magyar iskola igazgatója Urbán Lajos. Hivatalosan megnyílt a Nagymihályi Tizenegyéves Középiskola kihelyezett Nagykaposi Tagozata. Ezzel párhuzamosan a környék idősebb lakóinak is lehetősége nyílt tudásuk bővítésére két esti tagozatú osztállyal.
1959-60-ban önállósult az iskola, létrejött a Nagykaposi Tizenegyéves Középiskola, ahol közös igazgatás alatt működött a szlovák tannyelvű alapiskola és mindkét tannyelvű középiskola 9. -11. osztálya. Az első érettségizők 1960 májusában búcsúztak az iskolától.
1961 januárjában Csehszlovákia iskolarendszerében az alap- és középiskolák önállósultak, így a Nagykaposi Általános Műveltséget  Nyújtó Középiskola is. Első igazgatója Genco János.
1969 – ben bevezették a négyéves gimnáziumok rendszerét, ezzel az iskola osztályainak száma hét lett, s lehetőség nyílt az igazgatóhelyettesi státusz betöltésére. A posztot Dohányos Béla foglalta el.
1976- ban az iskola igazgatója Gustáv Albrecht, az igazgatóhelyettes 1981- től Tancsák András.  
1981/82 – től fokozatosan bevezették a választható szaktantárgyak tanítását. Ezekkel az óraszámokkal 1989 után az idegen nyelv oktatást erősítették meg.  
A kilencvenes évek változást hoztak az iskola vezetésében. 1991 júliusától az iskola igazgatónője RNDr. Géczi Erzsébet, helyettese Bodnár Mária, majd 1995 – től Mária Brzová. Géczi Erzsébet nevéhez fűződik a számítástechnika fejlesztése, két szaktanterem létrehozása és sikeres projektek előkészítése. Az ő kezdeményezésére indult el 2002/03-as tanévben az alternatív oktatás, amely hatékonnyá teszi az egyetemre való felkészülést.
2004. július 1-jétől dr. Leck Judit a gimnázium igazgatója. A 2004/05-ös tanév során mélyreható reformokra került sor az iskolaügyben. A kétszintű érettségi vizsga új kihívást jelentett tanárnak és diáknak egyaránt. Öröm számunkra, hogy ezen a próbatételen is sikeresen helyt álltunk, s állunk a jövőben is.
Mindenkor jó kapcsolatra törekszünk a várossal, a környező iskolákkal, testvériskolánkkal, a sárospataki Árpád Vezér Gimnáziummal, a környék önkormányzataival és támogatóinkkal.
Köszönjük a szülők irántunk tanúsított bizalmát, támogató segítségét, amelyre a jövőben is számítunk. 
Az utóbbi években a gimnázium épülete is megújult. Olvasóteremmel bővült, belső tere megszépült, a számítástechnikai és angol szaktantermei korszerűbbek lettek. 
A 2007/2008-as tanévben a Nagykaposi Gimnáziumnak 202 diákja, 15 tanára (közülük 9 volt diák) és 6 gazdasági – műszaki alkalmazottja van.
Iskolánk 2007-ben alapításának 50. évfordulóját ünnepli. Bár neve, működési helye az idők folyamán változott, állandó célokat tűzött ki maga elé. A célok megfogalmazói, az első tanárok nyugdíjba vonulásukig az iskolát élethivatásuknak tekintették, és hűségesek maradtak hozzá. Ennek a hűségnek is köszönhetőek az iskola sikerei, figyelemre méltó eredményei: a sok egyetemi és főiskolai diploma, a versenyeredmények.
Minden idők legsikeresebb diákjaként Ješo Valért tartjuk számon, aki nemzetközi kémiai olimpián bronz- és ezüstérmet szerzett. Legfrissebb végzőseink közül Berta Péter volt a legeredményesebb: fizikai és matematikai versenyek megyei győzteseként. Jelenleg is sok győzelemre kész diákunk van. A teljesség igénye nélkül ide soroljuk a vegyész Jáger Dávidot, a biológus Petrát Fleischerová és Peter Tóth. Óváry Anna irodalmi és nyelvi versenyeken bizonyította tehetségét, megyei győztesként és országos helyezettként. Kórka Tibor Közép – Európa második legjobb magyar helyesírója volt. Fizikusaink, Magyar Gergely, Gyüre Péter és Tokár Ingrid testvériskolánkban az Árpád Vezér Gimnáziumban bizonyítottak, és elsők lettek.
Gimnáziumunk képes volt saját, csak rá jellemző pozitív arculat kialakítására, s ezzel kivívta szűkebb és tágabb környezete elismerését.
Része vagyunk a városunk és környéke kulturális és közösségi életének.  Hagyományos rendezvényeink, mint az elsősök avatása, Mikulás – est, Versenyek napja, Nyílt nap, Március 15-e, rendszeres humanitárius segítségünk az iskola sokszínűségéről vall.

A Nagykaposi Gimnázium legfőbb célja mindig a minőségi és eredményes munka volt és marad. Arra törekszik, hogy sokoldalú, életre és egyetemre kész embereket neveljen, aki tudja, hogy a világot meg kell ismeri, de a világban szerzett tudást itthon, szülőföldjén kell kamatoztatni.