Výzva na predloženie cenovej ponuky – Lyžiarsky kurz 2020

Gymnázium,  Z. Fábryho 1, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 00161250 (ďalej ako „verejný obstarávateľ“) pre účely výpočtu a určenia predpokladanej hodnoty zákazky predmetu: Lyžiarsky kurz 2020 (ďalej aj ako „predmet zákazky“) uskutočňuje tento prieskum trhu, všetko v súlade s § 6 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Pre daný účel Vám verejný obstarávateľ zasiela túto výzvu na predloženie cenovej ponuky.  

Môže sa Vám ešte páčiť...