VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA

Informácie pre rodičov uchádzačov

Výsledky prijímacieho konania: VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ

Výsledky prijímacieho konania VYUČOVACÍ JAZYK MAĎARSKÝ

  1. Riaditeľ školy môže prijať pre školský rok 2021/2022 do 1. ročníka 17/17 žiakov.
  2. Rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania doručíme zákonným zástupcom uchádzača cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného rozhodnutia prostredníctvom e-mailu a poštou doporučenou zásielkou do vlastných rúk.
  3. Po zápise resp. potvrdení nástupu zákonný zástupca vyplní evidenčný list žiaka, na ktorom uvedie voľbu voliteľných predmetov (druhý cudzí jazyk, etická/náboženská výchova),  objednávku žiackej karty resp. medzinárodneho preukazu žiaka ISIC/EURO<26.  Škola požiada o vyplnenie evidenčného listu, bližšie informácie včas zverejníme.
  4. Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odvolanie  (na stiahnutie)
  5. Vo výsledkovej listine bude prvých 17/17 žiakov oddelených červenou čiarou. Sú to žiaci, ktorí získali najviac bodov, avšak nie všetci žiaci z tohto počtu potvrdia záujem o štúdium na našej škole. Žiaci, ktorí budú neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta žiakov, ktorí sa nezapíšu, resp. pošlú potvrdenie o nenastúpení (podrobnosti upresníme). Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľ školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote, do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí odvolanie, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdiu

Záväzné potvrdenie  (na stiahnutie)  a Odvolanie  (na stiahnutie)

Na vaše otázky radi zodpovieme telefonicky: 056/6286251, 6382886,  e-mailom: gymkap@gvk.sk

 

Môže sa Vám ešte páčiť...