Pedagogický zbor

gvk_budova-150x83

                            Riaditeľka školy

PhDr. Judita LECKOVÁ, Filozofická fakulta UPJŠ Prešov 

slovenský jazyk – nemecký jazyk – ruský jazyk

                            Zástupca školy

Mgr. Ľudovít MIŠĽAN, PhD., Filozofická fakulta UPJŠ Prešov 

dejepis – filozofia – etická výchova

mailto:mislan@centrum.sk

                            Výchovný poradca

Mgr. Otília TÓBIÁS, Pedagogická fakulta UPJŠ Prešov 

fyzika – základy techniky

toblia@centrum.sk

Mgr. Igor BEŇO, Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

matematika – fyzika – informatika

rogy1@centrum.sk

   
 
Mgr. Mária BODNÁR, Filozofická fakulta UK Bratislavamaďarský jazyk  dejepis

bodnarm@centrum.sk

 
 
  Mgr. Mária BRZOVÁ,  Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košicechémia fyzika 

brzova@centrum.sk

 
 
Mgr. Adél ESZENYI,  Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košicematematika – výpočtová technika

adela2@centrum.sk

 
  Mgr. Beáta KRAJNYIK, Fakulta humanitných a prírodných vied 

 anglický jazyk a literatúra   geografia

 

 
 
Mgr. Zuzana TAKÁCS GALGÓCZYOVÁ, Fakultaprírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitrematematika biológia

bbenike@freemail.hu

 
  Mgr. Štefan GILÁNYI, Pedagogická fakulta, Univerzita Jána Selyeho, Komárno maďarský jazyk – dejepis 

pisti.gilanyi@gmail.com

 
  Mgr. Veronika PACHOTA,  Filozofická fakulta KU Ružomberokslovenský jazyk 

pachnika@gmail.com

 
  Mgr. Beáta RÁCZOVÁ, Filozofická fakulta, UPJŠ KOŠICEslovenský jazyk – biológia 

raczova.beata@gmail.com

 
Ing Renáta SZERBIN, Chemicko-technologická fakulta SVŠT Bratislava

odbor ekonomika a riadenie chemického a potravinárskeho priemyslu

szerbin@centrum.sk

 
Mgr. Emese SZOMRÁKI,  Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

maďarský jazyk – anglický jazyk

emese72@hotmail.com

 
   Mgr. Ivana Kovalíková, Filozofická fakulta UPJŠ Košice  slovenský jazyk –  výchova k občianstvu  

mail: ivana.hudikova@gmail.com

 
 
    

 

 
  Mgr. Michal ŠUŠKO   náboženská výchova