Pedagogický zbor

gvk_budova-150x83

                            Riaditeľ školy

Mgr. Ľudovít MIŠĽAN, PhD., MBA Filozofická fakulta UPJŠ Prešov 

dejepis – filozofia – etická výchova

mislan@centrum.sk

                            Zástupca riaditeľa školy

Mgr. Adél ESZENYI,  Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice

matematika – výpočtová technika

adeleszenyi27@gmail.com

                            Výchovný poradca

Mgr. Otília TÓBIÁS, Pedagogická fakulta UPJŠ Prešov

fyzika – základy techniky

toblia@centrum.sk

Mgr. Igor BEŇO, Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 

matematika – fyzika – informatika

rogy1@centrum.sk

   
 

Mgr. Mária BODNÁR, Filozofická fakulta UK Bratisla

maďarský jazyk  dejepis

bodnarm@centrum.sk

 
 
 

Mgr. Mária BRZOVÁ,  Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice

chémia fyzika

brzova@centrum.sk

 
 
PhDr. Judita LECKOVÁ, Filozofická fakulta UPJŠ Prešov 

slovenský jazyk – nemecký jazyk – ruský jazyk

 
  Mgr. Beáta KRAJNYIK, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove   

anglický jazyk a literatúra   geografia

t.bea.s@hotmail.com

 
 
Mgr. Zuzana TAKÁCS GALGÓCZYOVÁ, Fakultaprírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

matematika biológia

bbenike@freemail.hu

 
  Mgr. Štefan GILÁNYI, Pedagogická fakulta, Univerzita Jána Selyeho, Komárno 

maďarský jazyk – dejepis

pisti.gilanyi@gmail.com

 
  Mgr. Veronika PACHOTA,  Filozofická fakulta KU Ružomberok 

slovenský jazyk

pachnika@gmail.com

 
 

Mgr. Beáta RÁCZOVÁ, Filozofická fakulta, UPJŠ KOŠICE

slovenský jazyk – biológia

raczova.beata@gmail.com

 
Ing Renáta SZERBIN, Chemicko-technologická fakulta SVŠT Bratislava 

odbor ekonomika a riadenie chemického a potravinárskeho priemyslu

szerbin@centrum.sk

 
Mgr. Emese SZOMRÁKI,  Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

maďarský jazyk – anglický jazyk

emese72@hotmail.com

 
   Mgr. Ivana Kovalíková, Filozofická fakulta UPJŠ Košice 

 slovenský jazyk –  výchova k občianstvu 

mail: ivana.hudikova@gmail.com

 
 
   
 
     náboženská výchova 

Ján Száraz