Stali sme sa cvičnou školou Prešovskej univerzity v Prešove

Na základe podpisu MEMORANA O SPOLUPRÁCI  medzi Prešovskou  univerzitou v Prešove, a naším gymnáziom sme sa stali cvičnou školou Prešovskej univerzity.

Prešovská univerzita v Prešove a  naše gymnázium  sa pre rozvoj vzájomne výhodných vzťahov a spolupráce dohodli, že budú spolupracovať a vymieňať si skúsenosti vo vzdelávacej činnosti. Dohodli sa o ich vzájomnej súčinnosti pri navrhovaní a realizovaní spoločných projektov, ako aj o spolupráci nad rámec projektov v oblastiach definovaných ako oblasti záujmu strán.

Zmluvné strany vyjadrujú svoju ochotu spolupracovať pri spoločných programoch, projektoch a aktivitách, ktoré zohľadňujú možnosti partnerov.

Zmluvné strany sa zaväzujú v rámci spolupráce realizovať najmä nasledovné úlohy:

  1. spoločná realizácia podujatí (semináre, prednášky) pre stredoškolských a vysokoškolských študentov,
  2. participácia študentov na inovatívnych aktivitách smerujúcich k rozvoju oboch zmluvných strán,
  3. organizovanie kurzov, letných škôl, exkurzií, praxí,
  4. informovanie o všetkých relevantných náležitostiach potrebných pre štúdium na Prešovskej univerzite v Prešove

Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať vo vzdelávacej oblasti, a to:

  1. vzájomne sa informovať o aktuálnych otázkach vzdelávacieho systému,
  2. vzájomne sa informovať o možnostiach štúdia na Prešovskej univerzite v Prešove a o záujme o takéto štúdium,
  3. formy a spôsoby prezentácie možností štúdia na Prešovskej univerzite v Prešove.

You may also like...