Prieskumy trhu, zámery, obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu.

Publicita projektu ,,Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu – Gimnáziu, Veľké Kapušany“

1.1. paušálna sadzba – všetky výdavky súvisiace s publicitou a informovanosťou spojenou s realizáciou projektu

 

pdf
Evidencia vykonaných prieskumov trhu o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie 1.1.2018 – 31.12. 2018 Rok2018
 • Zoznam plánovaného obstarávania na rok 2018 
Obstar2018
 • Evidencia vykonaných prieskumov trhu o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov  za obdobie 1.10. – 31.12. 2017
Doc 2017/IV
 • Evidencia vykonaných prieskumov trhu o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie 1.1. – 31.03. 2017
Doc 2017/I
 • Zámer na prenájom nebytového priestoru na umiestnenie predajného automatu (5.12.2017)
 podrobnosti
 • Evidencia vykonaných prieskumov trhu o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonovza obdobie 1.1.2016 – 31.12.2016
 doc2016
 • Evidencia vykonaných prieskumov trhu o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov  za obdobie 1.1.2015 – 31.12.2015
doc2015
 •  Evidencia vykonaných prieskumov trhu na zákazku s nízkou hodnotouza 4. štvrťrok 2014
 doc2014_4q
 • Evidencia vykonaných prieskumov trhu na zákazku s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2014
doc2014_3q
 • Evidencia vykonaných prieskumov trhu na zákazku s nízkou hodnotou za I. polrok 2013
doc2013
 • Evidencia vykonaných prieskumov trhu na zákazku s nízkou hodnotou za rok 2012
doc2012
 • Evidencia vykonaných prieskumov trhu na zákazku s nízkou hodnotou v roku 2011
 doc2011