Prieskumy trhu, zámery, obstarávanie

 

Názov zákazky: Dezinfekcia priestorov v objekte Gymnázia vo Veľkých Kapušanoch – Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“   (zverejnené 15.01.2021)
DOCX
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA/ZÁUJEMCU (zverejnené 15.01.2021)
DOCX
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB (zverejnené 15.01.2021)
DOCX
Príloha č.1 k výzve na predloženie ponuky – NÁVRH  NA  PLNENIE  KRITÉRIA (zverejnené 15.01.2021)
DOCX
Príloha č.2 k výzve na predloženie ponuky –ROZSAH A ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY (zverejnené 15.01.2021)
DOCX
   
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01.09. 2020 do 31. 12. 2020
PDF
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01.04. 2020 do 30. 6. 2020
PDF
„Výstavba multifunkčného ihriska pre Gymnázium – Gimnázium, Veľké Kapušany“ 

 
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania: Výstavba multifunkčného ihriska pre Gymnázium – Gymnázium , Veľké Kapušany.“ 09.09.2020 pdf
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 pdf
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019 pdf
Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu.  

 • Publicita projektu ,,Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu – Gimnáziu, Veľké Kapušany“ 
 • 1.1. paušálna sadzba – všetky výdavky súvisiace s publicitou a informovanosťou spojenou s realizáciou projektu.  11.11.2019
pdf
Evidencia vykonaných prieskumov trhu o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie 1.1.2018 – 31.12. 2018 Rok2018
 • Zoznam plánovaného obstarávania na rok 2018 
Obstar2018
 • Evidencia vykonaných prieskumov trhu o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov  za obdobie 1.10. – 31.12. 2017
Doc 2017/IV
 • Evidencia vykonaných prieskumov trhu o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie 1.1. – 31.03. 2017
Doc 2017/I
 • Zámer na prenájom nebytového priestoru na umiestnenie predajného automatu (5.12.2017)
 podrobnosti
 • Evidencia vykonaných prieskumov trhu o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonovza obdobie 1.1.2016 – 31.12.2016
 doc2016
 • Evidencia vykonaných prieskumov trhu o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov  za obdobie 1.1.2015 – 31.12.2015
doc2015
 •  Evidencia vykonaných prieskumov trhu na zákazku s nízkou hodnotouza 4. štvrťrok 2014
 doc2014_4q
 • Evidencia vykonaných prieskumov trhu na zákazku s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2014
doc2014_3q
 • Evidencia vykonaných prieskumov trhu na zákazku s nízkou hodnotou za I. polrok 2013
doc2013
 • Evidencia vykonaných prieskumov trhu na zákazku s nízkou hodnotou za rok 2012
doc2012
 • Evidencia vykonaných prieskumov trhu na zákazku s nízkou hodnotou v roku 2011
 doc2011